Οικόπεδα στην Ελλάδα, βίλες προς πώληση, βίλες για ενοικίαση, μονοκατοικίες, διαμερίσματα στην Αττική, πωλήσεις κατοικιών, ξενοδοχεία για πώληση, εξοχικές κατοικίες, παραθαλάσσιες κατοικίες, διατηρητέα βίλες για ενοικίαση στην Ελλάδα, βίλες για διακοπές, βίλες ενοικιαζόμενες.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Εκτύπωση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 

Στις 9 Δεκεμβρίου 2013 υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση η οποία συνυπογράφεται από οκτώ υπουργούς και αφορά στην τροποποίηση του ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό στην Ελλάδα. Παρακάτω γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση αυτού του πλαισίου το οποίο θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί μέχρι το 2023. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι για τη δημιουργία αυτού του πλαισίου έγινε εκτίμηση και των κάτωθι:

 

- Η στόχευση οικονομικών πόρων, τόσο γεωγραφικά, όσο και θεματικά.

- Η προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική ισότητα και συνοχή και οικονομική ευημερία.

- Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισμού και η απορρόφηση ενός μεγάλου μέρους του εργατικού δυναμικού της χώρας. - Η ενίσχυση του κλάδο του τουρισμού και η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης

- Το σύνολο των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας που την καθιστούν μοναδική στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη ως προς τις δυνατότητες ανάπτυξης των περισσότερων από τις σύγχρονες μορφές τουρισμού και μάλιστα υψηλών προδιαγραφών.

- Η σημαντική συμβολή του τουρισμού στην απασχόληση και ιδιαίτερα σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης και μεγάλης ανεργίας. - Το βασικό κίνητρο του ταξιδιού προς την Ελλάδα "ο ήλιος και η θάλασσα".

- Ο ανταγωνισμός με την Τουρκία και την Κροατία που προσφέρουν παρόμοιο προϊόν με την Ελλάδα.

- Η εκτίμηση για οικονομική διόγκωση της τουριστικής δραστηριότητας στο μέλλον.

 

Το χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό έχει αρκετούς και φιλόδοξους στόχους.

 

1. Την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού της χώρας με έμφαση στην προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

2. Τη μετάβαση από ένα μαζικό αδιαφοροποίητο και μονοθεματικό τουρισμό σε ένα ποιοτικό, διαφοροποιημένο και πολυθεματικό τουρισμό, οικονομικά αποδοτικότερο, που απευθύνεται σε κοινό με υψηλότερες απαιτήσεις, που δεν αντίκειται στο καθιερωμένο τουριστικό πρότυπο "ήλιος - θάλασσα".

3. Την άμβλυνση της εποχικότητας του τουρισμού και την αύξηση της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης.

4. Την αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων χαμηλών κατηγοριών.

5. Τη διεύρυνση του φάσματος των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές, πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής κ.α.

 

Στην πρώτη βασική ενότητα αυτού του πλαισίου γίνεται κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα :

 

Α. Με το είδος και την ένταση της τουριστικής ανάπτυξης

Β. Με τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, και

Γ. Με τις ευαισθησίες των πόρων

 

Στην επόμενη ενότητα δίνονται οι κατευθύνσεις για την χωρική οργάνωση και καθορίζονται ενέργειες και δράσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ανάπτυξη του τουρισμού. Σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται μόνο δράσεις ανάπτυξης, αλλά και δράσεις περιορισμού όπως για παράδειγμα ο περιορισμός νέων καταλυμάτων τουρισμού σε εκτός σχεδίου περιοχές.

 

Εκτενής είναι και η ενότητα που αφορά στις ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, γιατί όπως είναι ευρέως γνωστό χαρακτηρίζονται από δυναμική ζήτηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι η καταγραφή στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Ενδεικτικά και εμείς αναφέρουμε τον Θαλάσσιο τουρισμό με σκάφη αναψυχής( μαζί με στρατηγική και χωρική οργάνωση), τον τουρισμό καταδύσεων (με τη δημιουργία θαλάσσιων καταδυτικών πάρκων σε κατάλληλες περιοχές όπου υπάρχουν ναυάγια, ενάλιες αρχαιότητες, γεωλογικοί σχηματισμοί κ.α.). Στα πλαίσια του αθλητικού τουρισμού ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην δημιουργία εγκαταστάσεων γκολφ στην ευρύτερη περιοχή μεγάλων αστικών κέντρων, με την προϋπόθεση εξασφάλισης των απαιτούμενων υδατικών πόρων. Κλείνοντας και αυτή την ενότητα αναφέρουμε και τον ιαματικό και θεραπευτικό τουρισμό, στην ευλογημένη Ελλάδα, όπου απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση των ιαματικών πόρων είναι η επάρκειά τους.

 

Στη συνέχεια αναφέρονται οι ειδικές και τεχνικές υποδομές που θα πρέπει να δημιουργηθούν ή να αναβαθμισθούν για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Μία από τις βασικότερες υποδομές είναι οι μεταφορές (οδικές, θαλάσσιες εναέριες κ.λ.π.), οι οποίες θα ακολουθήσουν την προτεραιότητα του πλαισίου για τις μεταφορές. Άλλες υποδομές που χρειάζονται ορθή διαχείριση είναι η ύδρευση , η διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, αλλά και η επάρκεια σε ενέργεια. Οι τηλεπικοινωνίες, αλλά και η πύκνωση και αναβάθμιση των υποδομών υγείας είναι στοιχεία προτεραιότητας αυτού του πλαισίου.

 

Η επόμενη ενότητα δίνει τις κατευθύνσεις σε ορισμένες κατηγορίες χώρων με ειδικό καθεστώς. Πιο συγκεκριμένα είναι δυνατή η ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πόρων, σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, ως και γηπέδων γκολφ, μονάδων ιαματικής θεραπείας και κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού σε δάση και δασικές εκτάσεις. Παράλληλα σε αυτή την ενότητα γίνεται και επίλυση στη σύγκρουση χρήσεων που δεν συμβαδίζουν με τον τουρισμό.

 

Το πλαίσιο αυτό κλείνει με το πρόγραμμα δράσης το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι το 2023 και αναφέρει συνοπτικά όλες τις δράσεις και τα μέτρα θεσμικού χαρακτήρα που θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι τότε.  

 

Αν θέλετε να ακούσετε την παρουσίαση κάντε κλικ ...εδώ